Deşeuri de ambalaje

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Ordin nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-08-04 15:43:51
Ultima actualizare: 2013-01-29 13:34:30

Taguri

                   ORDIN Nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

              Nr. 2.742 din 21 noiembrie 2011

              MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

              Nr. 3.190 din 12 decembrie 2011

              MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

              Nr. 305 din 29 decembrie 2011

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 48 din 20 ianuarie 2012

 

    În temeiul prevederilor:

    - art. 16 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

    - art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

    - art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;

    - art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul mediului şi pădurilor, ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, denumită în continuare Procedură, prevăzută în anexa nr. 1, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare.

    ART. 2

    Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să solicite autorizarea, reautorizarea şi avizarea anuală conform Procedurii.

    ART. 3

    (1) Pentru aplicarea Procedurii se constituie Comisia de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, denumită în continuare Comisia.

    (2) Comisia are următoarea componenţă:

    a) directorul direcţiei de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor - preşedinte;

    b) un reprezentant al direcţiei de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor - membru;

    c) un reprezentant al direcţiei tehnice de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru;

    d) un reprezentant al Biroului juridic, contencios administrativ şi corp control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru;

    e) un reprezentant al direcţiei de specialitate, în domeniul reciclării deşeurilor, din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - membru;

    f) un reprezentant al direcţiei de specialitate, în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor - membru;

    g) un reprezentant al Direcţiei venituri din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu - observator.

    (3) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte pe baza nominalizărilor primite din partea instituţiilor menţionate la alin. (2), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    (4) Reprezentantul cu statut de observator îşi exprimă opinia în cadrul şedinţelor Comisiei, fără a avea însă drept de vot.

    (5) Fiecare membru al Comisiei, inclusiv reprezentantul cu statut de observator, trebuie să semneze anual o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate, care va fi depusă şi păstrată la Secretariatul Comisiei.

    (6) Modelul declaraţiei menţionate la alin. (5) este prevăzut în anexa nr. 2.

    (7) Secretariatul Comisiei este asigurat prin intermediul direcţiei tehnice de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

    (8) Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei este elaborat de către Secretariatul Comisiei şi se aprobă, cu votul a două treimi din membrii Comisiei, prin decizie emisă de către preşedintele Comisiei, în prima şedinţă a acesteia.

    ART. 4

    Comisia are următoarele atribuţii:

    a) adoptă regulamentul de organizare şi funcţionare;

    b) analizează documentaţia depusă în vederea autorizării, reautorizării, revizuirii şi avizării anuale;

    c) întocmeşte raportul de evaluare al documentaţiei prevăzute la lit. b);

    d) decide, prin consens, acordarea licenţei de operare;

    e) decide cu votul a două treimi din membri revizuirea, avizarea anuală, reautorizarea şi anularea licenţei de operare;

    f) verifică modul în care îşi desfăşoară activitatea operatorul economic licenţiat, inclusiv tarifele aplicate şi modul de gestionare a sumelor încasate.

    ART. 5

    Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii:

    a) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei;

    b) primeşte şi verifică existenţa documentelor din dosarul de autorizare/reautorizare/revizuire/avizare anuală depus de solicitant şi îl înaintează Comisiei, în cazul în care acesta este complet;

    c) solicită completarea documentaţiei din dosarul de autorizare/reautorizare/revizuire/avizare anuală, dacă în urma verificării se constată că aceasta este incompletă;

    d) întocmeşte procesul-verbal al întâlnirii Comisiei şi îl transmite membrilor săi pentru semnare;

    e) solicită completarea documentaţiei, după ce aceasta a fost analizată de membrii Comisiei, pe baza raportului de evaluare întocmit de către aceştia;

    f) comunică solicitantului deciziile Comisiei;

    g) transmite membrilor Comisiei, cu cel puţin 5 zile înainte de întrunirea acesteia, documentaţia completă depusă de către solicitant.

    ART. 6

    Pentru analizarea documentaţiei de autorizare/reautorizare/avizare anuală/revizuire se înregistrează următoarele tarife care trebuie achitate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în contul indicat de Secretariatul Comisiei, de către operatorul economic care depune documentaţia în cauză, iar sumele rezultate se varsă la bugetul de stat:

    a) tariful pentru analizarea/evaluarea documentaţiei de autorizare/revizuire/reautorizare, în cuantum de 10.000 lei;

    b) tariful pentru emiterea licenţei de operare, în cuantum de 10.000 lei;

    c) tariful pentru analizarea/evaluarea documentaţiei de avizare anuală pentru operatorii economici licenţiaţi, în cuantum de 10.000 lei.

    ART. 7

    Autorizarea, revizuirea, avizarea anuală şi reautorizarea pentru operatorii economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje se fac de către Comisie.

    ART. 8

    Emiterea şi anularea licenţei de operare în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje se fac de ministrul mediului şi pădurilor, în baza deciziei Comisiei.

    ART. 9

    (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii licenţiaţi au obligaţia să se conformeze noilor condiţii impuse de Procedură în vederea acordării vizei anuale pentru anul 2012, cu excepţia condiţiilor impuse la pct. 5 lit. a) şi b) din Procedură, cu care trebuie să se conformeze în termen de 2 ani de la data publicării prezentului ordin.

    (2) Operatorii economici care au depus documentaţii în vederea autorizării anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nu au obţinut încă licenţa de operare, au obligaţia refacerii dosarului de autorizare potrivit prevederilor pct. 3 lit. a), b), c), e) şi f) din Procedură.

    ART. 10

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 11

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 12

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                      Ministrul mediului şi pădurilor,

                               Laszlo Borbely

 

                     p. Ministrul economiei, comerţului

                          şi mediului de afaceri,

                               Borbely Karoly,

                              secretar de stat

 

                  p. Ministrul administraţiei şi internelor,

                            Alexandru Dumitrana,

                              secretar general

 

    ANEXA 1

 

    Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

 

    CAPITOLUL I

    Prevederi generale

 

    1. Obiectul prezentei reglementări îl constituie stabilirea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, denumită în continuare Procedura, care trebuie îndeplinită în vederea autorizării, reautorizării, revizuirii, avizării anuale, emiterii şi anulării licenţei de operare pentru operatorii economici care preiau, în baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.

    2. Prezenta procedură trebuie să asigure o abordare integrată, eficientă şi transparentă a gestionării deşeurilor de ambalaje, prin promovarea unor soluţii de colectare, valorificare, inclusiv reciclare, eficiente din punctul de vedere al protecţiei mediului şi viabile din punct de vedere economic, cu acoperire naţională.

 

    CAPITOLUL II

    Depunerea solicitării în vederea autorizării şi emiterii licenţei de operare pentru operatorii economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

 

    3. Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente:

    a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

    b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;

    c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul;

    d) dovada achitării tarifului de analiză, potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din ordin;

    e) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, eliberat cu maximum 15 zile calendaristice înainte de depunerea documentaţiei;

    f) planul de operare pentru perioada de valabilitate a licenţei de operare, care va conţine cel puţin elementele menţionate în anexa nr. 3A, precum şi oricare alte solicitări ale Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, denumită în continuare Comisia, în condiţiile legii.

    4. Dosarul de autorizare se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat, şi în format electronic la Secretariatul Comisiei.

 

    CAPITOLUL III

    Criterii de autorizare

 

    5. Operatorii economici care solicită autorizarea în baza prevederilor art. 16 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

    a) să fie organizaţi sub formă de "societate pe acţiuni" şi să aibă ca acţionari numai operatori economici responsabili pentru ambalajele şi deşeurile de ambalaje, prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) să aibă un capital social subscris şi vărsat de minimum 400.000 lei;

    c) să aibă ca scop numai desfăşurarea activităţilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin operatorilor economici privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi raportarea informaţiilor referitoare la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

    d) să demonstreze prin planul de operare propus că au capacitatea să implementeze la nivel naţional, în cadrul sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor, colectarea, valorificarea, inclusiv reciclarea deşeurilor de ambalaje, astfel încât să asigure funcţionarea eficientă şi transparentă a acestora la nivelul judeţului;

    e) să demonstreze prin planul de operare propus că au capacitatea de atingere a obiectivelor prevăzute în Strategia naţională de gestionare a deşeurilor, în Planul naţional de gestionare a deşeurilor, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

    f) să asigure finanţarea, în numele operatorilor economici, a tuturor costurilor care decurg din colectarea, valorificarea, inclusiv reciclarea tuturor deşeurilor de ambalaje generate în gospodăriile populaţiei, în limita cantităţilor de ambalaje primare pentru care au preluat obligaţiile;

    g) să demonstreze prin precontracte sau alte forme de colaborare cu autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale capacitatea de a colecta deşeurile de ambalaje de la un număr minim de locuitori corespunzător unui indicator de 1 locuitor/40 kg de ambalaje primare estimate a fi contractate;

    h) să aloce anual, până la atingerea obiectivelor naţionale de valorificare şi reciclare aplicate cantităţilor de ambalaje primare contractate cu operatorii economici responsabili, minimum 6 lei/tonă ambalaje primare pentru care au preluat obligaţiile pentru investiţii în dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje;

    i) să aloce anual, până la atingerea obiectivelor naţionale de valorificare şi reciclare aplicate cantităţilor de ambalaje primare contractate cu operatorii economici responsabili, minimum 4 lei/tonă de ambalaje primare pentru care au preluat obligaţiile pentru derularea, împreună cu autorităţile, instituţiile administraţiei publice şi societatea civilă, de programe educaţionale şi de informare/conştientizare privind colectarea selectivă şi valorificarea deşeurilor de ambalaje;

    j) planul de operare propus trebuie să urmărească şi să conţină cel puţin informaţiile solicitate în conformitate cu anexa nr. 3A;

    k) să fie deschişi şi echidistanţi faţă de toţi operatorii economici de la care preiau obligaţiile de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, respectiv să utilizeze acelaşi tip de contract şi să practice pentru toţi operatorii economici de la care preiau obligaţiile aceleaşi tarife pe tip de material de ambalare;

    l) să informeze utilizatorii finali privind sistemele de colectare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, disponibile pentru aceştia;

    m) să îşi asume responsabilităţile prevăzute la cap. V.

 

    CAPITOLUL IV

    Etapa de evaluare a solicitării de autorizare şi reautorizare

 

    6. În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei, Secretariatul Comisiei realizează o analiză preliminară a solicitării şi:

    a) dacă documentaţia este completă, înaintează documentaţia depusă către membrii Comisiei;

    b) dacă documentaţia nu este completă, solicită în scris solicitantului completarea acesteia.

    7. În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete se întruneşte Comisia în scopul analizării solicitării, iar decizia se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii Comisiei.

    8. În cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de autorizare sau reautorizare, decizia Comisiei se comunică operatorului economic în maximum 5 zile lucrătoare.

    9. Operatorul economic este obligat să achite în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării tariful pentru emiterea licenţei de operare şi să depună la Secretariatul Comisiei dovada achitării acestuia.

    10. Licenţa de operare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, se emite în maximum 10 zile lucrătoare de la plata tarifelor prevăzute la art. 6 lit. b) din ordin.

    11. Comisia poate solicita, prin intermediul Secretariatului, completarea documentaţiei depuse cu alte informaţii suplimentare, în condiţiile legii, în maximum 5 zile lucrătoare de la analizarea acesteia în cadrul Comisiei, iar procedura se reia de la data depunerii documentelor solicitate.

    12. Absenţa unei solicitări din partea Comisiei nu se interpretează ca accept pentru acordarea licenţei de operare pentru operatorii economici care au depus documentaţia.

    13. Neîndeplinirea criteriilor prevăzute la cap. III conduce la respingerea solicitării.

    14. Respingerea solicitării se motivează şi se comunică în scris solicitantului, prin intermediul Secretariatului, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

    15. În cazul în care Comisia consideră necesar, poate invita pentru consultare solicitantul, reprezentanţi ai autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu sau oricare altă persoană fizică ori juridică cu atribuţii în domeniu, în condiţiile legii.

    16. Solicitantul poate ataca decizia de respingere a autorizării sau a reautorizării, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    17. Solicitantul poate obţine la cerere şi din motive justificate întreruperea etapei de evaluare, prin depunerea unei cereri scrise care să cuprindă motivarea demersului şi perioada de timp pentru care solicită întreruperea etapei de evaluare.

    18. În cazul în care Comisia aprobă întreruperea etapei de evaluare, aceasta se reia de drept după depăşirea perioadei de întrerupere a evaluării solicitate conform prevederilor pct. 17.

    19. Etapa de evaluare a solicitării nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare.

    20. În cazul depunerii a mai mult de două documentaţii în aceeaşi perioadă de timp, Comisia poate decide prelungirea termenelor de analiză, respectiv de decizie cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu prelungirea corespunzătoare a termenului prevăzut la pct. 19.

    21. Toate celelalte termene prevăzute în cadrul cap. IV se decalează corespunzător cu perioada de prelungire.

    22. În cazul în care solicitantul nu aduce toate completările cerute de către Comisie în termenele legale sau dacă procedura de evaluare depăşeşte termenul menţionat la pct. 19 din culpa solicitantului, solicitarea este respinsă.

 

    CAPITOLUL V

    Obligaţii ale operatorilor economici licenţiaţi

 

    23. Operatorii economici care au obţinut licenţa de operare au următoarele obligaţii:

    a) să organizeze şi să finanţeze pe baza costurilor reale, în numele operatorilor economici responsabili, colectarea, valorificarea, inclusiv reciclarea deşeurilor de ambalaje, raportarea modului de gestionare a acestora şi atingerea tuturor obiectivelor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, pentru asigurarea valorificării deşeurilor de ambalaje colectate de la populaţie, cu toate autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale care solicită acest lucru, în limita cantităţilor de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;

    c) să asigure prin contracte sau alte forme de colaborare cu autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale preluarea deşeurilor de ambalaje colectate de la un număr minim de locuitori corespunzător unui indicator de 1 locuitor/40 kg de ambalaje primare contractate;

    d) să asigure valorificarea unor cantităţi de deşeuri de ambalaje preluate de la populaţie, astfel încât să realizeze un procentaj minim de 20% raportat la cantitatea de ambalaje primare preluată prin contract de la operatorii economici responsabili;

    e) să asigure pentru deşeurile de ambalaje preluate de la populaţie, prin colaborarea cu autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, realizarea obiectivelor de reciclare şi valorificare prevăzute în planurile judeţene de gestionare a deşeurilor;

    f) să aloce anual, până la atingerea obiectivelor naţionale de valorificare şi reciclare aplicate cantităţilor de ambalaje primare contractate cu operatorii economici responsabili, minimum câte 6 lei/tonă ambalaje primare pentru care au preluat obligaţiile pentru investiţii în dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi câte 4 lei/tonă ambalaje primare pentru care au preluat obligaţiile pentru derularea, împreună cu autorităţile, instituţiile administraţiei publice şi societatea civilă, de programe educaţionale şi de informare/conştientizare;

    g) să asigure valorificarea şi reciclarea cantităţii de deşeuri de ambalaje corespunzătoare cantităţii de ambalaje contractate, pentru toate tipurile de materiale de ambalaj, astfel încât să fie atinse cel puţin obiectivele anuale prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

    h) să asigure corelaţia dintre cantităţile pe tipuri de ambalaje şi de materiale de ambalare contractate şi cantităţile pe tipuri de deşeuri de ambalaje gestionate, fără ca acestea să depăşească cantitatea de ambalaje introdusă pe piaţa naţională;

    i) să asigure desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor de ambalaje în mod transparent faţă de operatorul economic de la care a preluat obligaţiile;

    j) să acţioneze fără discriminare între operatorii economici responsabili simpli contractanţi şi cei care au şi calitatea de acţionari;

    k) să acţioneze fără discriminare faţă de materialele de ambalaj şi de cantităţile propuse spre contractare de către oricare operator economic responsabil;

    l) să respecte tariful declarat, orice modificare notificându-se Comisiei cu 15 zile înainte de aplicarea lui;

    m) să desfăşoare, pe lângă activitatea de preluare a obligaţiilor care revin operatorilor economici responsabili, numai activităţi referitoare la dezvoltarea sistemului de colectare, valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, derularea de programe educaţionale şi de informare/conştientizare, precum şi realizarea de studii privind activitatea de gestionare a deşeurilor de ambalaje;

    n) să încheie contracte cu oricare operator economic responsabil conform art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită acest lucru şi acceptă condiţiile contractuale aplicate tuturor operatorilor economici pentru care s-au preluat obligaţiile;

    o) să încheie contracte cu colectorii autorizaţi să preia deşeuri de ambalaje, care acceptă condiţiile contractuale, în limita cantităţilor şi tipurilor de ambalaje preluate de la operatorii economici responsabili;

    p) să informeze în scris Comisia asupra oricărei schimbări a datelor care au stat la baza eliberării licenţei de operare, situaţie în care Comisia va decide asupra necesităţii revizuirii autorizaţiei operatorului economic licenţiat;

    q) să transmită Comisiei raportul anual de activitate complet, care trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 3B, semnat şi ştampilat în vederea avizării anuale, conform prevederilor pct. 26;

    r) să transmită, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau a unităţilor din subordonarea sau în coordonarea acesteia, orice informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecţia mediului şi pentru respectarea obligaţiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii;

    s) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare, în condiţiile legii;

    t) să respecte planul de operare prevăzut la pct. 5 lit. e);

    u) să pună la dispoziţia organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor de reciclare şi valorificare şi de cheltuire a sumelor încasate de la operatorii economici responsabili;

    v) să respecte principiile achiziţiilor publice şi să facă publice pe site-ul propriu toate achiziţiile şi finanţările efectuate, cu excepţia celor care fac obiectul contractelor încheiate pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la lit. a).

 

    CAPITOLUL VI

    Valabilitatea licenţei de operare

 

    24. Licenţa de operare pentru operatorii economici licenţiaţi se emite pentru o perioadă de 5 ani şi este avizată anual.

 

    CAPITOLUL VII

    Avizarea anuală

 

    25. Comisia decide acordarea sau respingerea vizei anuale în baza analizării raportului de activitate pe anul precedent al operatorului economic licenţiat şi a constatărilor reprezentanţilor împuterniciţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la realizarea obiectivelor de valorificare şi reciclare pentru anul respectiv.

    26. Operatorii economici licenţiaţi depun raportul de activitate pentru anul precedent până la data de 30 aprilie a anului în curs, cu excepţia raportului pentru anul în care au primit licenţa de operare, care se depune odată cu raportul pentru anul următor celui în care au fost licenţiaţi.

    27. Raportul trebuie să cuprindă elementele precizate în anexa nr. 3B pentru întreaga perioadă de activitate desfăşurată în anul respectiv sau, după caz, de la obţinerea licenţei şi va fi însoţit de dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 lit. c) din ordin.

    28. Raportul controlului realizat de către Administraţia Fondului pentru Mediu privind îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje în anul precedent se transmite Comisiei până la data de 15 septembrie a anului în curs.

    29. Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la cap. V conduce la respingerea vizei anuale.

    30. În cazul respingerii vizei anuale, operatorul economic licenţiat continuă activitatea pentru care a fost licenţiat până la avizare în anul următor.

    31. Comisia, până cel târziu la data de 31 octombrie a anului în curs, prin intermediul Secretariatului Comisiei, comunică solicitantului care a depus raportul de activitate conform prevederilor pct. 26 şi 27 decizia luată cu privire la acordarea sau respingerea vizei anuale.

    32. Avizarea anuală a licenţei de operare se acordă de către preşedintele Comisiei, în baza deciziei Comisiei.

 

    CAPITOLUL VIII

    Reautorizarea

 

    33. Operatorii economici licenţiaţi, în cazul în care vor să îşi continue activitatea după expirarea perioadei de valabilitate a licenţei de operare, sunt obligaţi să solicite reautorizarea.

    34. Reautorizarea se realizează în baza respectării prevederilor pct. 3 lit. a), d), f) şi pct. 4.

    35. Operatorul economic licenţiat depune la Secretariatul Comisiei documentaţia de reautorizare însoţită de un raport al activităţii pentru anul în curs şi dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din ordin, cu 90 de zile lucrătoare înainte de data de 20 octombrie a anului în care expiră licenţa de operare.

    36. Licenţele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, care expiră anterior datei de 31 octombrie, sunt valabile până la data de 31 octombrie a anului respectiv.

 

    CAPITOLUL IX

    Revizuirea licenţei de operare

 

    37. Licenţa de operare se revizuieşte:

    a) în cazul în care se modifică legislaţia relevantă;

    b) în situaţia în care Comisia decide asupra necesităţii revizuirii licenţei de operare;

    c) în baza modificării datelor care au stat la baza eliberării acesteia, comunicate de către operatorul economic licenţiat.

    38. Revizuirea licenţei de operare se realizează prin analizarea documentaţiei în baza căreia a fost emisă licenţa de operare, a documentelor transmise de operatorul economic licenţiat privind modificarea datelor care au stat la baza eliberării licenţei de operare, precum şi a eventualelor documente suplimentare solicitate de Comisie.

    39. În vederea revizuirii licenţei de operare, operatorul economic licenţiat trebuie să depună la Secretariatul Comisiei documentele suplimentare solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

    40. Comisia comunică, prin intermediul Secretariatului Comisiei, rezultatul revizuirii licenţei de operare, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării către operatorul economic licenţiat a deciziei de revizuire.

 

    CAPITOLUL X

    Anularea licenţei de operare

 

    41. Licenţa de operare se anulează în următoarele situaţii:

    a) pentru respingerea vizei anuale în 2 ani consecutiv;

    b) în baza deciziei Comisiei, ca urmare a revizuirii acesteia.

    42. Operatorii economici a căror licenţă de operare a fost anulată sunt obligaţi ca în decurs de maximum 10 zile lucrătoare să comunice în scris acest lucru tuturor operatorilor responsabili cu care au încheiat contracte în baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    CAPITOLUL XI

    Anexe

 

    43. Anexele nr. 1, 2, 3A şi 3B fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

    ANEXA 1

    la procedură

    Antet solicitant

    Nr. ...../......

 

                                CERERE

                  de acordare a licenţei de operare

 

    Subscrisa, ....................., cu sediul social în ..................., str. ................. nr. ..., bl. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........., înregistrată la ........................ cu nr. .............., cod unic de înregistrare nr. ......./........, cont bancar nr. .........................., deschis la .........................., sucursala ............................, telefon ................., fax ................., e-mail ...................., reprezentată prin ....................., în calitate de ....................., solicit acordarea licenţei de operare în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, având ca scop organizarea şi finanţarea sistemului de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, în numele operatorilor economici responsabili, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

    Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare.

    Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

    Data ....................

 

                              Persoana autorizată,

                 ..............................................

                   (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 2

    la procedură

    MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

                             LICENŢA DE OPERARE

                        Nr. ......... din .............

 

pentru ............................, din localitatea ........................, str. ................... nr. ......, judeţul/sectorul ......................., înregistrată la ......................... cu nr. ................, cod unic de înregistrare nr. ......../.........., în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, având ca scop organizarea şi finanţarea sistemului de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, în numele operatorilor economici responsabili conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, emisă în baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare.

    Licenţa de operare se emite pe baza documentaţiei depuse la data de ..............., operatorul economic licenţiat având obligaţia să respecte prevederile pct. 5 din Procedura şi criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anularea licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011.

 

    Data emiterii: ...............         Valabilă până la: 31 octombrie ....

 

                    Ministrul mediului şi pădurilor,

                  ....................................                                             Preşedintele Comisiei,

 

    ANEXA 3A

    la procedură

 

                     Conţinutul planului de operare

 

    Planul de operare trebuie să urmărească şi să conţină cel puţin următoarele informaţii:

    1. evidenţa în format tabelar a tipurilor de ambalaje, a materialelor de ambalare, a deşeurilor de ambalaje care urmează a fi gestionate, cu precizarea provenienţei deşeurilor de ambalaje: din circuitele industriale şi comerciale, colectate direct de la populaţie, precum şi cu prezentarea în detaliu a schemei de colectare, valorificare şi reciclare a acestora;

    2. argumentele de susţinere a realizării planului de operare, în concordanţă cu obiectivele Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor, ale Planului naţional de gestionare a deşeurilor şi ale Planului de implementare a Directivei Parlamentului şi Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată prin Directiva Parlamentului şi Consiliului 2004/12/CE şi cu obiectivele precizate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

    3. modul de atingere a obiectivelor operatorilor economici responsabili conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care au preluat obligaţiile potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

    4. modul de alocare a sumelor pentru investiţii în dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi pentru derularea, împreună cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, de programe educaţionale şi de informare/conştientizare;

    5. strategia prin care utilizatorii de produse ambalate sau materiale de ambalare vor fi informaţi asupra măsurilor care se vor lua pentru colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje, rolul utilizatorilor în procesul de colectare, reciclare şi alte forme de recuperare a deşeurilor de ambalaje;

    6. procedura prin care se asigură trasabilitatea deşeurilor de ambalaje de la locul de generare/colectare până la reciclare şi valorificare, inclusiv fluxul documentelor justificative;

    7. planul de finanţare propus pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje şi de alocare a sumelor pentru dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi pentru derularea de programe educaţionale şi de informare/conştientizare împreună cu operatorii economici, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice;

    8. planul financiar pentru perioada de valabilitate a licenţei de operare în care vor fi menţionate distinct şi detaliat următoarele informaţii:

    a) modul de evaluare şi calculare, precum şi valoarea sumelor care urmează a fi percepute de la operatorii economici responsabili, demonstrând că sunt acoperite costurile reale generate de colectarea selectivă, valorificarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje, inclusiv formula de calcul şi justificarea acestora;

    b) modul de evaluare şi calculare, precum şi valoarea sumelor alocate pentru funcţionarea sistemului de gestionare a deşeurilor de ambalaje de la colectare/valorificare/reciclare, inclusiv a sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/valorificatorilor/reciclatorilor autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului, pe tip de material, inclusiv formula de calcul şi justificarea acestora, astfel încât să acopere costurile reale de gestionare;

    c) estimarea costurilor administrative, inclusiv a activităţilor suport, şi descrierea modalităţilor de finanţare a acestor costuri;

    d) estimarea costurilor privind finanţarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje;

    9. tipuri de contracte care urmează a fi folosite în relaţia cu toţi partenerii;

    10. prezentarea sistemului de evidenţă/bazei de date care urmează a fi folosit(ă), sistem care se va actualiza în funcţie de cerinţele de raportare către Comisia Europeană şi legislaţia naţională în vigoare;

    11. orice alte dovezi furnizate de către solicitant privind capacitatea de a îşi desfăşura activitatea în domeniul pentru care solicită licenţa de operare, în condiţiile legii;

    12. orice alte documente solicitate de către Comisie, în condiţiile legii.

 

   

 

ANEXA 3B

    la procedură

 

                        Raportul anual de activitate

 

    Raportul anual de activitate pentru operatorii economici licenţiaţi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii detaliate:

    1. Lista cuprinzând persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte:

    a) operatorii economici responsabili cu care au încheiat contracte;

    b) operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru activităţi de colectare, sortare şi valorificare/reciclare deşeuri de ambalaje;

    c) autorităţi ale administraţiei publice locale;

    2. date privind cantităţile de ambalaje în total şi pe fiecare operator economic, pe tip de material şi tip de ambalaj, pentru care s-au preluat obligaţiile;

    3. cantităţile de deşeuri de ambalaje gestionate în total şi pe fiecare operator economic, cu precizarea provenienţei deşeurilor de ambalaje: din circuitele industriale şi comerciale, colectate direct de la populaţie;

    4. prezentarea activităţii derulate (atât din punct de vedere tehnic, cât şi organizatoric);

    5. modalitatea de realizare a planului de finanţare pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje;

    6. modalitatea de realizare a planului de informare/conştientizare şi educare pentru anul pentru care se face raportarea şi proiectul pentru anul în curs;

    7. copie de pe raportul de audit financiar aferent activităţii;

    8. orice alte solicitări ale Comisiei, ulterioare depunerii acestora, în condiţiile legii;

    9. copie de pe bilanţurile contabile/situaţia financiară în vederea verificării modului de gestionare a fondurilor încasate pentru activităţile de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deşeurilor de ambalaje.

 

  

 

 ANEXA 2

 

                                - Model -

 

    Declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate*) a membrilor Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

 

    Subsemnatul, .................................., declar că sunt de acord să particip la procesul de evaluare a documentelor necesare emiterii licenţei de operare/acordării, respectiv respingerii vizei anuale/reautorizării/revizuirii/anulării licenţei de operare în cazul operatorilor economici care se supun prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, precum şi procentajul minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare.

    Declar că sunt imparţial faţă de toate părţile implicate în procesul de evaluare şi sunt de acord să nu divulg nicio informaţie sau documente (informaţii confidenţiale) dezvăluite mie, descoperite de mine sau elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului de evaluare şi sunt de acord că acestea să fie folosite numai în scopul evaluării şi nu vor fi dezvăluite unei părţi terţe.

    De asemenea, sunt de acord să nu păstrez în scop personal nicio copie a informaţiilor scrise obţinute.

    Informaţiile confidenţiale nu vor fi dezvăluite niciunui angajat sau expert, cu excepţia situaţiei în care aceştia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declaraţii.

 

    Numele şi prenumele: .......................................

    Denumirea instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea: ........

    Semnătura: ......................

    Data: ...........................------------

    *) Au obligaţia de a semna declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate membrii Comisiei şi înlocuitorii acestora.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.