>

 Hotărâre număr 1902 din 2004-11-04 00:00:00 nr. 1902/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţiiGuvernul României

Hotărâre nr. 1902 din 04/11/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1102 din 25/11/2004

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii


 

 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


 

   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

   1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

    "(2) Prezenta hotărâre stabileşte măsurile şi procedurile ce se aplică pentru activităţile care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 1, dacă valoarea consumului de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili depăşeşte valorile de prag prevăzute în anexa nr. 2."

   2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

    "Art. 3. - (1) Toate instalaţiile noi care nu intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, sunt supuse procedurilor de reglementare, după caz:

    a) procedurii de autorizare, pentru instalaţiile puse în funcţiune după data de 1 aprilie 2001. Conformarea acestor instalaţii la prevederile prezentei hotărâri se va realiza până la data de 31 decembrie 2006;

    b) procedurii de emitere a acordului de mediu, pentru instalaţiile aflate în etapa de proiectare. Conformarea acestor instalaţii la prevederile prezentei hotărâri se realizează la data punerii lor în funcţiune.

    (2) Toate instalaţiile existente, inclusiv cele care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, se conformează dispoziţiilor art. 5, 8 şi 9 şi sunt supuse procedurilor de autorizare până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2007.

    (3) Titularii activităţilor realizate în instalaţii existente, care aplică o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile anexei nr. 4, au obligaţia de a notifica autorităţii competente pentru protecţia mediului acest fapt cel mai târziu la data de 31 octombrie 2005.

    (4) În cazul în care o instalaţie aflată sub incidenţa prezentei hotărâri suferă o modificare substanţială sau în cazul unei instalaţii care în urma unei modificări substanţiale intră pentru prima dată în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri, acea parte a instalaţiei care suferă o modificare substanţială este considerată fie ca o instalaţie nouă, fie ca o instalaţie existentă, cu condiţia ca valoarea totală a emisiilor întregii instalaţii să nu depăşească valoarea care ar fi fost atinsă dacă partea de instalaţie modificată substanţial ar fi fost considerată ca o instalaţie nouă."

   3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

    "Art. 4. - Construcţia sau punerea în funcţiune a unei instalaţii noi se face cu respectarea prevederilor art. 5, 8 şi 9."

   4. Alineatele (1), (4)-(7), (9), (12) şi (13) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

    "Art. 5. - (1) Titularul activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), denumit în continuare titularul activităţii, are obligaţia să aplice măsurile care asigură conformarea condiţiilor de operare a acestor instalaţii cu una dintre următoarele cerinţe:

    a) respectarea valorilor limită de emisie pentru compuşii organici volatili în gazele reziduale şi în emisiile fugitive sau a valorilor limită ale emisiilor totale de compuşi organici volatili, precum şi a celorlalte cerinţe prevăzute în anexa nr. 2;

    b) aplicarea unei scheme de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, care respectă prevederile anexei nr. 4.

   

............................................................................................

    (4) Pentru activităţile ce fac obiectul prezentei hotărâri, care nu se pot efectua în condiţii controlate, titularul activităţii poate fi scutit de la aplicarea valorilor limită de emisie stabilite în anexa nr. 2, dacă această posibilitate este prevăzută în mod explicit în această anexă. În aceste condiţii, titularul activităţii are obligaţia de a aplica o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili potrivit prevederilor anexei nr. 4, cu excepţia cazului în care titularul activităţii demonstrează autorităţii competente pentru protecţia mediului că această opţiune nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic. În această situaţie, titularul activităţii trebuie să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului că se recurge la cea mai bună tehnică disponibilă.

    (5) Titularii activităţilor care nu pun în aplicare o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca orice echipament de reducere a emisiilor, pus în funcţiune după data de 1 aprilie 2001, să se conformeze cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2).

    (6) Instalaţiile în care se desfăşoară două sau mai multe activităţi prevăzute la art. 1 alin. (2), fiecare depăşind valorile de prag pentru consumul de solvenţi cu conţinut de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) pentru substanţele prevăzute la alin. (7)-(9), să respecte cerinţele specifice, pentru fiecare activitate în parte;

    b) pentru orice alte substanţe decât cele prevăzute la lit. a), fie să respecte cerinţele prevăzute la alin. (1) pentru fiecare activitate în parte, fie să realizeze o valoare a emisiilor totale de compuşi organici volatili care să nu depăşească valoarea care ar fi fost atinsă în situaţia aplicării cerinţelor prevăzute la lit. a).

    (7) Substanţele şi preparatele chimice periculoase cărora le sunt atribuite frazele de risc R45, R46, R49, R60 şi R61, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, din cauza conţinutului lor în compuşi organici volatili ce aparţin claselor de substanţe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, se înlocuiesc în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, cu substanţe sau preparate chimice mai puţin nocive. Ghidul privind înlocuirea substanţelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere cu substanţe sau preparate chimice mai puţin nocive, precum şi termenul de înlocuire a acestora se vor aproba prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.

   

............................................................................................

    (9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le este atribuită fraza de risc R40, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică etichetarea R40 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare limită de emisie de 20 mg/Nm3. Valoarea limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii.

   

............................................................................................

    (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi ale art. 3 alin. (2), este permisă, până la data de 1 aprilie 2013, funcţionarea instalaţiilor existente care nu intră în domeniul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, dotate cu echipamente de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili puse în funcţiune până la data de 1 aprilie 2002, cu condiţia ca valoarea emisiilor totale de compuşi organici volatili aferentă întregii instalaţii să nu depăşească valoarea care ar fi fost realizată prin aplicarea valorilor limită de emisie prevăzute în anexa nr. 2 şi care respectă următoarele valori ale limitei de emisie pentru compuşii organici volatili:

    a) 50 mg carbon/Nm3, în cazul utilizării echipamentelor de reducere a emisiilor prin incinerare;

    b) 150 mg carbon/Nm3, în cazul utilizării altor tipuri de echipamente de reducere a emisiilor.

    (13) Instalaţiile cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. b) şi alin. (12) nu sunt exceptate de la respectarea prevederilor alin. (7)-(9)."

   5. După alineatul (13) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

    "(14) Valorile emisiilor de compuşi organici volatili ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cărora le sunt atribuite frazele de risc prevăzute la alin. (7) şi (9), trebuie să fie conforme cu valorile limită de emisie prevăzute la alin. (8) şi, respectiv, (9), în termenul stabilit de autoritatea competentă de protecţie a mediului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

   6. Articolul 6 se abrogă.

   7. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

    "Art. 9. - (1) Titularul activităţii are obligaţia să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului conformarea cu:

    a) valorile limită de emisie a compuşilor organici volatili în gazele reziduale, valorile emisiilor fugitive şi valorile limită pentru emisiile totale de compuşi organici volatili;

    b) prevederile din anexa nr. 4 privind schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili;

    c) prevederile art. 5 alin. (2)-(4)."

   8. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (1 1), cu următorul cuprins:

    "(11) Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili, elaborat potrivit prevederilor din anexa nr. 5, conţine recomandări privind modul în care se poate demonstra conformitatea cu aceşti parametri."

   9. Articolul 11 se abrogă.

   10. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

    "Art. 12. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului asigură, în conformitate cu legislaţia în vigoare, accesul liber al publicului la informaţia de mediu privind:

    a) procedura de reglementare a activităţilor/instalaţiilor existente şi noi;

    b) rezultatele măsurătorilor emisiilor de compuşi organici volatili efectuate de titularul activităţii;

    c) regulile generale obligatorii pentru instalaţiile în care se realizează activităţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi lista agenţilor economici cărora li s-au eliberat autorizaţii."

   11. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

    "Art. 121. - Informaţiile pe care titularul activităţii trebuie să le furnizeze autorităţii competente pentru protecţia mediului în cadrul procedurii de reglementare a activităţilor ce cad sub incidenţa prezentei hotărâri se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."

   12. La alineatul (1) al articolului 14, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

    "a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), art. 8 alin. (1) şi ale art. 9, cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice;

    b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (5) şi ale art. 8 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei pentru persoane juridice;"

   13. Titlul şi primul paragraf ale anexei nr. 1 vor avea următorul cuprins:


 

    "ACTIVITĂŢI
care utilizează solvenţi organici cu conţinut
de compuşi organici volatili


 

    Următoarelor activităţi care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri, dacă valoarea consumului de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili depăşeşte valorile de prag prevăzute în anexa nr. 2."

   14. Tabelele nr. 1 şi 2 din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:

   

Tabelul Nr. 1*)
___________
*) Tabelul nr. 1 este reprodus în facsimil.

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- - - Valorile - - - - -
- -Activitate - - prag - - Valorile emisiilor - - -
- - (Valorile - pentru -Valorile - fugitive de compuşi - Valorile limită - -
- - prag pentru - consumul -limită de- organici volatili - pentru emisiile - -
-Nr. - consumul de - de - emisie - (procent din - totale de compuşi - Dispoziţii -
-crt.- solvenţi - solvenţi - compuşi - cantitatea de - organici volatili - speciale -
- - organici cu - organici -organici - solvent utilizată) - - -
- - conţinut de - cu -volatili - - - -
- - compuşi - conţinut -în gazele+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -
- - organici -de compuşi-reziduale-Activităţi-Activităţi-Activităţi-Activităţi- -
- -volatili, în - organici -(mgC/Nm3)- în - în - în - în - -
- - tone/an) - volatili - -instalaţii-instalaţii-instalaţii-instalaţii- -
- - -(tone/an) - -existente - noi -existente - noi - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 1. -Tipărire pe - 15-25 - 100 - 30(1) - -(1) Solventul -
- -rotativă - > 25 - 20 - 30(1) - -rezidual din -
- -ofset cu - - - - -produsul finit -
- -uscare prin - - - - -nu este -
- -încălzire - - - - -considerat ca -
- -(> 15) - - - - -parte a -
- - - - - - -emisiilor -
- - - - - - -fugitive. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 2. -Rotogravură - - 75 - 15 - 10 - - -
- -de editare - - - - - - -
- -(> 25) - - - - - - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 3. -Alt tip de - 15-25 - 100 - 25 - -(1) Valori prag -
- -rotogravură, - > 25 - 100 - 20 - -pentru consumul -
- -flexografie, - > 30(1) - 100 - 20 - -de compuşi -
- -tipărire - - - - -organici cu -
- -serigrafică - - - - -conţinut de -
- -în rotativă, - - - - -compuşi organici-
- -unităţi de - - - - -volatili -
- -laminare sau - - - - -aferente -
- -glazurare - - - - -activităţii de -
- -(> 15) - - - - -tipărire -
- -tipărire - - - - -serigrafică în -
- -serigrafică - - - - -rotativă pe -
- -în rotativă - - - - -textile şi -
- -pe textile - - - - -carton. -
- -şi carton - - - - - -
- -(> 30) - - - - - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 4. -Curăţarea - 1-5 - 20(2) - 15 - -(1) Utilizând -
- -suprafeţelor - > 5 - 20(2) - 10 - -compuşi -
- -(1) - - - - -menţionaţi la -
- -(> 1) - - - - -art. 5 alin. (7)-
- - - - - - -şi alin. (9). -
- - - - - - -(2) Valoarea -
- - - - - - -limită (mg/Nm3) -
- - - - - - -se referă la -
- - - - - - -masa compuşilor -
- - - - - - -şi nu la -
- - - - - - -cantitatea -
- - - - - - -totală de -
- - - - - - -carbon. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 5. -Alte - 2-10 - 75(1) - 20(1) - -(1) Aceste -
- -tipuri de - > 10 - 75(1) - 15(1) - -valori nu se -
- -curăţare a - - - - -aplică -
- -suprafeţelor - - - - -instalaţiilor -
- -(> 2) - - - - -pentru care se -
- - - - - - -demonstrează -
- - - - - - -autorităţii -
- - - - - - -competente -
- - - - - - -pentru protecţia-
- - - - - - -mediului că -
- - - - - - -media -
- - - - - - -conţinutului de -
- - - - - - -solvent organic -
- - - - - - -nu depăşeşte 30%-
- - - - - - -din greutatea -
- - - - - - -totală a -
- - - - - - -materialului -
- - - - - - -de curăţare -
- - - - - - -folosit -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 6. -Acoperirea - > 0,5 - 50(1) - 25 - -(1) Demonstrarea-
- -de protecţie - - - - -conformităţii cu-
- -şi retuşarea - - - - -prevederile -
- -suprafeţelor - - - - -art. 8 alin. (3)-
- -vehiculelor - - - - -se face pe baza -
- -(< 15) - - - - -mediei -
- - - - - - -măsurătorilor la-
- - - - - - -15 minute. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 7. -Acoperirea - - 50(1) - 10 - 5 - -(1) Pentru -
- -bobinelor - - - - - -instalaţiile -
- -(> 25) - - - - - -care utilizează -
- - - - - - - -tehnici ce -
- - - - - - - -permit -
- - - - - - - -reutilizarea -
- - - - - - - -solvenţilor -
- - - - - - - -recuperaţi, -
- - - - - - - -valoarea limită -
- - - - - - - -de emisie este -
- - - - - - - -150 mgC/Nm3. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 8. -Alte tipuri - 5-15 -100(1)(4)- 20(4) - -(1) Valoarea -
- -de acoperire,- > 15 - 50/75 - 20(4) - -limită de emisie-
- -inclusiv - -(2)(3)(4)- - -se aplică -
- -acoperirea - - - - -proceselor de -
- -metalelor, - - - - -acoperire şi de -
- -materialelor - - - - -uscare -
- -plastice, - - - - -desfăşurate în -
- -textilelor - - - - -condiţii -
- -(5) - - - - -controlate. -
- -ţesăturilor, - - - - -(2) Prima -
- -filmului şi - - - - -valoare limită -
- -hârtiei (> 5)- - - - -de emisie se -
- - - - - - -aplică -
- - - - - - -proceselor de -
- - - - - - -uscare, iar a -
- - - - - - -doua se aplică -
- - - - - - -proceselor de -
- - - - - - -acoperire. -
- - - - - - -(3) Pentru -
- - - - - - -instalaţiile de -
- - - - - - -acoperire a -
- - - - - - -textilelor care -
- - - - - - -utilizează -
- - - - - - -tehnici ce -
- - - - - - -permit -
- - - - - - -reutilizarea -
- - - - - - -solvenţilor -
- - - - - - -recuperaţi, -
- - - - - - -valoarea limită -
- - - - - - -de emisie -
- - - - - - -aplicată -
- - - - - - -proceselor -
- - - - - - -integrate de -
- - - - - - -acoperire şi -
- - - - - - -uscare este 150 -
- - - - - - -mgC/Nm3. -
- - - - - - -(4) Conform art.-
- - - - - - -5 alin. (4), -
- - - - - - -activităţile de -
- - - - - - -acoperire care -
- - - - - - -nu se pot -
- - - - - - -efectua în -
- - - - - - -condiţii -
- - - - - - -controlate cum -
- - - - - - -sunt -
- - - - - - -construcţiile -
- - - - - - -navale, vopsirea-
- - - - - - -aeronavelor sunt-
- - - - - - -exceptate de la -
- - - - - - -aplicarea -
- - - - - - -acestor valori. -
- - - - - - -(5) Tipărirea -
- - - - - - -serigrafică în -
- - - - - - -rotativă la -
- - - - - - -textile este -
- - - - - - -inclusă la -
- - - - - - -activitatea -
- - - - - - -nr. 3. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 9. -Acoperirea - - - - 10 g/kg(1) -(1) Se aplică -
- -sârmei - - - - 5 g/kg(2) -instalaţiilor la-
- -bobinate - - - - -care diametrul -
- -(> 5) - - - - -mediu al sârmei -
- - - - - - -=< 0,1 mm. -
- - - - - - -(2) Se aplică -
- - - - - - -celorlalte -
- - - - - - -instalaţii. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-10. -Acoperirea - 15-25 - 100(1) - 25 - -(1) Valorile -
- -suprafeţelor - > 25 -50/75(2) - 20 - -limită de emisie-
- -din lemn - - - - -se aplică -
- -(> 15) - - - - -proceselor de -
- - - - - - -acoperire şi -
- - - - - - -uscare -
- - - - - - -desfăşurate în -
- - - - - - -condiţii -
- - - - - - -controlate. -
- - - - - - -(2) Prima -
- - - - - - -valoare se -
- - - - - - -aplică -
- - - - - - -proceselor de -
- - - - - - -uscare, iar a -
- - - - - - -doua, proceselor-
- - - - - - -de acoperire. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-11. -Curăţarea - - - - 20 g/kg(1)(2) -(1) Se exprimă -
- -chimică - - - - -în masa -
- -'uscată' - - - - -solventului emis-
- - - - - - -pe kilogram de -
- - - - - - -produs curăţat, -
- - - - - - -şi uscat. -
- - - - - - -(2) Valoarea -
- - - - - - -limită de emisie-
- - - - - - -prevăzută la -
- - - - - - -art. 5 alin. (9)-
- - - - - - -nu se aplică -
- - - - - - -pentru această -
- - - - - - -activitate. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-12. -Impregnarea - - 100(1) - 45 - 11 kg/m3 -(1) Nu se aplică-
- -lemnului - - - - -la impregnarea -
- -(> 25) - - - - -cu creozot. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-13. -Acoperirea - 10-25 - - - 85 g/m2 -Valorile limită -
- -pieilor - > 25 - - - 75 g/m2 -de emisie sunt -
- -(> 10) -(> 10)(1) - - - 150 g/m2 -exprimate în -
- - - - - - -grame de solvent-
- - - - - - -emis pe m2 de -
- - - - - - -produs realizat.-
- - - - - - -(1) Pentru -
- - - - - - -activităţile de -
- - - - - - -acoperire a -
- - - - - - -pieilor, în -
- - - - - - -industria -
- - - - - - -mobilei şi -
- - - - - - -pentru mici -
- - - - - - -bunuri de consum-
- - - - - - -din piele precum-
- - - - - - -genţi, curele, -
- - - - - - -portmoneuri şi -
- - - - - - -altele asemenea.-
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-14. -Fabricarea - - - - 25 g pe pereche -Valorile limită -
- -încălţămintei- - - - -ale emisiei -
- -(> 5) - - - - -totale sunt -
- - - - - - -exprimate în -
- - - - - - -grame de solvent-
- - - - - - -emis, pe pereche-
- - - - - - -de încălţăminte -
- - - - - - -finită produsă. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-15. -Laminarea - - - - 30 g/m2 - -
- -lemnului şi a- - - - - -
- -materialului - - - - - -
- -plastic (> 5)- - - - - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-16. -Acoperirea - 5-15 - 50(1) - 25 - -(1) Dacă se -
- -cu adeziv - > 15 - 50(1) - 20 - -folosesc tehnici-
- -(> 5) - - - - -care permit -
- - - - - - -reutilizarea -
- - - - - - -solvenţilor -
- - - - - - -recuperaţi, -
- - - - - - -valoarea limită -
- - - - - - -de emisie din -
- - - - - - -gazele reziduale-
- - - - - - -este 150 -
- - - - - - -mgC/Nm3. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-17. -Fabricarea - 100-1000 - 150 - 5 -5% din cantitatea de -Valoarea emisiei-
- -preparatelor - > 1000 - 150 - 3 - solvent utilizată -fugitive nu -
- -de acoperire,- - - -3% din cantitatea de -include -
- -a lacurilor, - - - - solvent utilizată -solventul -
- -cernelurilor - - - - -conţinut de -
- -şi adezivilor- - - - -produsul sau -
- -(> 100) - - - - -preparatul de -
- - - - - - -acoperire vândut-
- - - - - - -într-un -
- - - - - - -recipient -
- - - - - - -închis. -
- - - - - - - -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-18. -Conversia - - 20(1) - 25(2) -25% din cantitatea de-(1) Dacă se -
- -cauciucului - - - - solvent utilizată -folosesc tehnici-
- -(> 15) - - - - -care permit -
- - - - - - -reutilizarea -
- - - - - - -solvenţilor -
- - - - - - -recuperaţi, -
- - - - - - -valoarea limită -
- - - - - - -de emisie din -
- - - - - - -gazele reziduale-
- - - - - - -este 150 -
- - - - - - -mgC/Nm3. -
- - - - - - -(2) Valoarea -
- - - - - - -emisiei fugitive-
- - - - - - -nu include -
- - - - - - -solventul -
- - - - - - -conţinut de -
- - - - - - -produsul sau -
- - - - - - -preparatul de -
- - - - - - -acoperire vândut-
- - - - - - -într-un -
- - - - - - -recipient -
- - - - - - -închis. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-19. -Extracţia şi - - - - Grăsime animală: -(1) Valorile -
- -rafinarea - - - - 1,5 kg/tonă -limită de emisie-
- -uleiurilor - - - - Ricin: 3 kg/tonă -pentru -
- -vegetale şi a- - - - Seminţe de rapiţă: -instalaţiile de -
- -grăsimilor - - - - 1 kg/tonă -tratare a -
- -animale - - - - Seminţe de floarea -loturilor de -
- -(> 10) - - - - soarelui: 1 kg/tonă -seminţe şi a -
- - - - - - Boabe de soia -altor materii -
- - - - - -(concasare normală): -vegetale se -
- - - - - - 0,8 kg/tonă -stabilesc de -
- - - - - -Boabe de soia (fulgi -autoritatea -
- - - - - - albi): 1,2 kg/tonă -competentă -
- - - - - - Alte seminţe şi -pentru protecţia-
- - - - - - materii vegetale: -mediului, în -
- - - - - - 3 kg/tonă (1) -funcţie de caz, -
- - - - - - 1,5 kg/tonă (2) -aplicându-se -
- - - - - - 4 kg/tonă (3) -cele mai bune -
- - - - - - -tehnici -
- - - - - - -disponibile. -
- - - - - - -(2) Se aplică -
- - - - - - -tuturor -
- - - - - - -proceselor de -
- - - - - - -fracţionare, -
- - - - - - -cu excepţia -
- - - - - - -rafinării -
- - - - - - -(eliminarea -
- - - - - - -răşinilor din -
- - - - - - -uleiuri). -
- - - - - - -(3) Se aplică -
- - - - - - -rafinării. -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-20. -Fabricarea - - 20(1) - 15(2) - 5(2) - 15% din - 15% din -(1) Dacă se -
- -produselor - - - - -cantitatea-cantitatea-folosesc -
- -farmaceutice - - - - -de solvent-de solvent-tehnici care -
- -(> 50) - - - - -utilizată -utilizată -permit -
- - - - - - - - -reutilizarea -
- - - - - - - - -solvenţilor -
- - - - - - - - -recuperaţi, -
- - - - - - - - -valoarea -
- - - - - - - - -limită de -
- - - - - - - - -emisie din -
- - - - - - - - -gazele -
- - - - - - - - -reziduale este -
- - - - - - - - -150 mgC/Nm3. -
- - - - - - - - -(2) Valoarea -
- - - - - - - - -emisiei -
- - - - - - - - -fugitive nu -
- - - - - - - - -include -
- - - - - - - - -solventul -
- - - - - - - - -conţinut de -
- - - - - - - - -produsul sau -
- - - - - - - - -preparatul de -
- - - - - - - - -acoperire -
- - - - - - - - -vândut într-un -
- - - - - - - - -recipient -
- - - - - - - - -închis. -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

   

Tabelul Nr. 2*)
___________
*) Tabelul nr. 2 este reprodus în facsimil.

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-Activitate (Cantitate -Cantitate minimă - Valoarea limită pentru emisiile -
- minimă de consum de -pentru producţie - totale de compuşi organici volatili -
- solvenţi organici cu - (se referă la +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- conţinut de compuşi -producţia anuală - Activităţi în - Activităţi în -
- organici volatili, - de produse - instalaţii - instalaţii noi -
- exprimat în tone/an) - tratate) - existente - -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-Acoperirea de - > 5000 - 60 g/m2 - 45 g/m2 -
-protecţie a - - sau - sau -
-suprafeţelor - -1,9 kg/caroserie +-1,3 kg/caroserie +-
-autovehiculelor noi - - 41 g/m2 - 33 g/m2 -
-(> 15) +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- - =< 5000 - 90 g/m2 - 90 g/m2 -
- - (caroserie - sau - sau -
- - autoportantă) -1,5 kg/caroserie +-1,5 kg/caroserie +-
- - sau - 70 g/m2 - 70 g/m2 -
- - > 3500 (şasiu) - - -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-Acoperirea de - =< 5000 - 85 - 65 -
-protecţie a - > 5000 - 75 - 55 -
-suprafeţelor cabinelor- - - -
-autovehiculelor noi - - - -
-(> 15) - - - -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-Acoperirea de - =< 2500 - 120 - 90 -
-protecţie a - > 2500 - 90 - 70 -
-suprafeţelor - - - -
-autovehiculelor noi - - - -
-din categoriile N1, - - - -
-N2 şi N3 (> 15) - - - -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
-Acoperirea de - =< 2000 - 290 - 210 -
-protecţie a - > 2000 - 225 - 150 -
-suprafeţelor - - - -
-autovehiculelor noi - - - -
-din categoriile M2, - - - -
-M3 (> 15) - - - -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

   15. Punctele 2 şi 8 din anexa nr. 3 vor avea următorul cuprins:

    "2. a) Instalaţie existentă - o instalaţie în funcţiune sau o instalaţie autorizată în conformitate cu legislaţia în vigoare înainte de data de 1 aprilie 2001, cu condiţia ca această instalaţie să fi fost pusă în funcţiune cel mai târziu la data de 1 aprilie 2002.

    b) Instalaţie nouă - o instalaţie care se supune procedurii de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după data de 1 aprilie 2001.

   

............................................................................................

    8. Înregistrare - procedura care include cel puţin notificarea autorităţii competente pentru protecţia mediului a intenţiei titularului activităţii de a pune în funcţiune o instalaţie sau o activitate care intră sub incidenţa prezentei hotărâri."

   16. Punctul 2.1 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

    "2.1. Titularul activităţii prezintă autorităţii competente pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor din tabelul nr. 1, un plan de reducere a emisiilor care prevede o diminuare a conţinutului mediu de solvenţi organici din cantitatea totală utilizată şi/sau o creştere a eficienţei utilizării substanţelor solide, în vederea realizării unei reduceri a emisiilor totale de compuşi organici volatili provenite din instalaţie la o valoare numită valoare ţintă de emisie, ce reprezintă un anumit procent din valoarea emisiilor de compuşi organici volatili aferentă valorii de referinţă."

   17. Tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

   

Tabelul nr. 1*)
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- Termene - -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -
- - Instalaţii noi - Valoarea maximă permisă a -
-Instalaţii existente+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ emisiilor anuale totale de -
- - Puse în funcţiune - Puse în funcţiune - compuşi organici volatili -
- -după 1 aprilie 2001-după 8 ianuarie 2004- -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- 31 octombrie 2005 - 31 octombrie 2005 - - -Valoarea ţintă de emisie x 1,5-
- 31 octombrie 2007 - 31 decembrie 2006 - la punerea -Valoarea ţintă de emisie -
- - - în funcţiune - -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


 

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

   

Contrasemnează:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Florin Stadiu,
secretar de stat
p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii,
Ovidiu Brînzan
p. Ministrul integrării europene,
Andrei Popescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

    Bucureşti, 4 noiembrie 2004.

    Nr. 1.902. 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.