>

 Hotărâre număr 291 din 2005-04-07 00:00:00 nr. 291/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similariGuvernul României
Hotărâre nr. 291 din 07/04/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 19/04/2005

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000, se modifică după cum urmează:
   1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - Autorităţile administraţiei publice de specialitate au următoarele obligaţii în domeniu:
    1. Secretariatul pentru compuşi desemnaţi elaborează, actualizează şi publică inventarul naţional al echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi;
    2. autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului:
    a) acordă asistenţă agenţilor economici la întocmirea răspunsurilor la cerinţele inventarierii echipamentelor şi a altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi;
    b) elaborează, actualizează şi întreţin inventarele judeţene ale echipamentelor şi altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi;
    c) comunică Secretariatului pentru compuşi desemnaţi datele de la nivelul judeţului;
    d) aprobă planurile de eliminare pentru compuşii desemnaţi;
    e) inspectează echipamentele şi materialele care conţin compuşi desemnaţi."
   2. Alineatul (6) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
    "(6) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor transmite inventarele reactualizate anual Secretariatului pentru compuşi desemnaţi."
   3. Articolul 12 se abrogă.
   4. Partea introductivă a articolului 15 va avea următorul cuprins:
    "Art. 15. - În cazul amplasamentelor în care sunt depozitate echipamente sau materiale despre care se cunoaşte sau în legătură cu care există indicii că ar conţine compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, trebuie să se ia următoarele măsuri de precauţie:".
   5. Alineatele (3), (4) şi (6) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:
    "(3) Planurile de eliminare întocmite de operatorii economici trebuie să precizeze faptul că echipamentele în funcţiune ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm şi un volum de peste 5 dm3 vor putea fi utilizate în continuare, până la sfârşitul existenţei lor utile, în condiţiile respectării în toate privinţele a normelor tehnologice stabilite.
    (4) În planurile de eliminare se va menţiona ca termen limită pentru eliminarea echipamentelor scoase din funcţiune, care nu mai pot fi folosite fiind depăşite fizic sau moral, cu volum de PCB mai mare de 5 dm3, deşeurilor sau altor materiale care conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm, data de 31 decembrie 2010.
   
............................................................................................
    (6) Pentru transferul echipamentelor sau materialelor ce conţin cantităţi mai mari de compuşi desemnaţi decât cantităţile minimale se aplică Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 2/ 211/ 118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 aprilie 2004."
   6. Alineatul (7) al articolului 17 se abrogă.
   7. Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 18 se abrogă.
   8. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    "Art. 19. - Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului sunt împuternicite să inspecteze unităţile în care se găsesc compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale şi operatorii de transport autorizaţi."
   9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    "Art. 20. - Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
    1. cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcă prevederile:
    a) art. 6, prin efectuarea oricăreia dintre activităţile interzise;
    b) art. 7, prin înlocuirea lichidului din echipamente în alte condiţii decât cele admise;
    c) art. 8 alin. (1);
    2. cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcă prevederile:
    a) art. 14, prin nerespectarea termenului impus în vederea etichetării şi/sau prin etichetare inadecvată;
    b) art. 15, prin nerespectarea măsurilor de precauţie;
    c) art. 16 alin. (1);
    d) art. 17 alin. (1), prin nedepunerea proiectului planului de eliminare la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului;
    e) art. 17 alin. (4), pentru nerespectarea termenelor prevăzute în planurile de eliminare;
    f) art. 19, prin neîndeplinirea solicitărilor autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului, cu ocazia efectuării inspecţiilor."
   10. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    "Art. 22. - Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 20 şi 21, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
   11. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    "Art. 23. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
   12. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
   13. Anexa nr. 8 se abrogă.
   Art. II. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 243/33/1969.


    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
Contrasemnează: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ministrul mediului şi gospodăririi apelor, Sulfina Barbu Ministrul administraţiei şi internelor, Vasile Blaga Ministrul economiei şi comerţului, Codruţ Ioan Şereş Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, Gheorghe Dobre Ministrul integrării europene, Ene Dinga
    Bucureşti, 7 aprilie 2005.
    Nr. 291.


   ANEXĂ
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 173/2000)


    "Semnificaţia unor termeni prevăzuţi în hotărâre:
    a) cantităţi minimale - o concentraţie totală de minimum 50 ppm compuşi desemnaţi la un volum total de peste 5 dm3, considerate împreună;
    b) compuşi desemnaţi - compuşi chimici sau clase de substanţe chimice supuse unui control special conform hotărârii;
    c) planuri de eliminare - scheme întocmite de agenţii economici şi aprobate de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului privind graficul de transfer al compuşilor desemnaţi pentru operaţiunea de eliminare;
    d) lichidul înlocuit - compoziţii ce conţin compuşi desemnaţi şi care există în echipamente înainte de înlocuirea lichidului;
    e) inventar naţional - baza de date în care se descriu existenţa, tipul şi locul unde se găsesc în România toţi compuşii desemnaţi în cantităţi mai mari decât cele minimale;
    f) operator de transport autorizat - persoana autorizată de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului pentru transferul compuşilor desemnaţi de la un amplasament la altul;
    g) lichidul de înlocuire - compoziţii ce conţin compuşi desemnaţi în proporţii mai mici de 50 ppm şi care pot fi utilizate pentru înlocuirea lichidului cu conţinut de compuşi desemnaţi mai mare decât cantităţile minimale din echipamente;
    h) înlocuirea lichidului - evacuarea din echipamente a lichidelor ce conţin compuşi desemnaţi şi umplerea echipamentelor cu alte lichide."


 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.