>

 Hotărâre număr 343 din 2004-03-18 00:00:00 privind furnizarea informaţiilor referitoare la consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate cumpărătorilor la comercializareGuvernul României
Hotărâre nr. 343 din 18/03/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 05/04/2004

privind furnizarea informaţiilor referitoare la consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate cumpărătorilor la comercializare


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Informaţiile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate cumpărătorilor la comercializare, respectiv vânzare ori achiziţionare în sistem leasing, sunt puse la dispoziţie de producători sau importatori pentru a permite cumpărătorilor să facă o alegere în cunoştinţă de cauză.
   Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri următorii termeni se definesc astfel:
   a) autoturism - orice automobil care, prin construcţie şi echipare, este destinat transportului de persoane, bagaje şi/sau bunuri ale acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, cu excepţia vehiculelor cu două sau trei roţi, precum şi vehiculelor cu destinaţie specială, astfel cum au fost definite prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) autoturism nou - orice autoturism vândut pentru prima dată de producător sau importator către o persoană în scopul utilizării lui şi nu pentru vânzarea sau furnizarea acestuia către un terţ;
   c) certificat de conformitate - documentul emis de producătorul autoturismului, prin care se certifică conformitatea acestuia cu tipul omologat;
   d) punct de vânzare - un spaţiu special amenajat, un salon auto sau un târg comercial unde autoturismele noi sunt expuse sau propuse pentru vânzare ori achiziţionare în sistem leasing potenţialilor cumpărători;
   e) consum oficial de carburant - consumul de carburant determinat la omologare de către autoritatea competentă în conformitate cu prevederile Directivei 80/1268/CE şi specificat în anexa nr. VIII la Directiva 70/156/CE, care figurează în certificatul de omologare sau în certificatul de conformitate al autoturismului. În situaţia în care un model de autoturism are mai multe variante şi/sau versiuni, consumul oficial de carburant al modelului în cauză este consumul oficial de carburant cel mai ridicat din grupa respectivă;
   f) emisiile specifice oficiale de CO2 - pentru un autoturism emisiile de CO2 măsurate conform dispoziţiilor Directivei 80/1268/CE şi specificate în anexa nr. VIII la Directiva 70/156/CE, care figurează în certificatul de omologare sau în certificatul de conformitate al autoturismului. În situaţia în care un model de autoturism are mai multe variante şi/sau versiuni, emisiile oficiale de CO2 ale modelului în cauză sunt emisiile oficiale de CO2 cele mai ridicate din grupa respectivă;
   g) eticheta consumului de carburant - o etichetă care conţine informaţii destinate cumpărătorilor privind consumul oficial de carburant şi emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismului pe care îl însoţeşte;
   h) ghidul consumului de carburant - o culegere a datelor privind consumul oficial de carburant şi emisiile specifice oficiale de CO2 pentru fiecare model de autoturism disponibil pe piaţa autoturismelor noi;
   i) documentaţie promoţională - ansamblul de materiale imprimate utilizate pentru comercializarea, publicitatea şi promovarea autoturismelor în rândul publicului larg, manuale tehnice, broşuri, publicitatea din ziare şi reviste, revistele specializate şi alte asemenea publicaţii;
   j) marcă - denumirea comercială a producătorului care apare în certificatul de conformitate şi în documentele de omologare;
   k) model - identificarea mărcii, tipului şi, după caz, a variantei şi versiunii unui autoturism;
   l) tipuri, variante şi versiuni - autoturismele diferite ale unei mărci care sunt declarate de producător, în sensul anexei nr. II B la Directiva 70/156/CE, şi care sunt identificate ca tip, variantă, versiune într-un mod unic prin caractere alfanumerice.
   Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piaţă a autoturismelor noi numai dacă acestea sunt însoţite de informaţii cuprinse în eticheta privind consumul de carburant şi emisiile de CO2, care să fie în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.
   (2) În punctele de vânzare eticheta prevăzută la alin. (1) poate fi aplicată pe autoturism sau afişată alături într-un mod vizibil.
   Art. 4. - (1) Regia Autonomă "Registrul Auto Român" asigură elaborarea, sub formă de broşură, a unui ghid privind consumul de carburant şi emisiile de CO2, al cărui conţinut este în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
   (2) Ghidul se elaborează cu consultarea producătorilor, se reactualizează cel puţin o dată pe an şi va fi pus la dispoziţie distribuitorilor de autoturisme noi contra cost.
   (3) Distribuitorii de autoturisme noi au obligaţia de a pune la dispoziţie cumpărătorilor, gratuit şi la cerere, ghidul prevăzut la alin. (1).
   (4) Ghidul privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 trebuie să fie disponibil atât în punctele de vânzare, cât şi la sediul Regiei Autonome "Registrul Auto Român".
   Art. 5. - Pentru fiecare marcă de autoturism trebuie să existe un afiş sau un alt mod de afişare care să conţină o listă cu date privind consumul oficial de carburant şi emisiile specifice oficiale de CO2 ale tuturor modelelor de autoturisme noi expuse sau oferite spre vânzare ori achiziţionare în sistem leasing la punctul respectiv de vânzare sau prin intermediul acestuia. Aceste date trebuie să fie afişate într-un mod vizibil, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.
   Art. 6. - Documentaţia promoţională va conţine date privind consumul oficial de carburant şi emisiile specifice oficiale de CO2 ale modelelor de autoturisme noi la care se face referire şi se elaborează în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.
   Art. 7. - Înscrierea pe etichete, ghiduri, afişe sau în documentaţia promoţională a altor indicatori, simboluri ori inscripţii privind consumul de carburant sau emisiile de CO2 care nu sunt conforme cu cerinţele prezentei hotărâri este interzisă dacă este de natură să creeze confuzii potenţialilor cumpărători de autoturisme noi.
   Art. 8. - (1) Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3-7 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
   (3) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) şi (2), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
   Art. 9. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
   
Contrasemnează:
───────────────
Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Miron Tudor Mitrea
p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Petre Daea,
secretar de stat
    Bucureşti, 18 martie 2004.
    Nr. 343.

   ANEXA Nr. 1

    MODEL
pentru eticheta privind consumul de carburant şi emisiile de CO2

    Eticheta privind consumul de carburant şi emisiile de CO2
    (297 mm x 210 mm)
    Marca autoturismului
    Modelul autoturismului
    Tipul autoturismului
    Varianta autoturismului 1)
    Versiunea autoturismului 1)
    Tipul carburantului
    Consumul oficial de carburant:
   - l/100 km 2)
   - km/l 2)
    Emisiile specifice oficiale de CO2 - g/km 3)
    Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora.
    Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
    Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
    ___________
    1) Se completează dacă este cazul.
    2) Se completează cu o precizie de o zecimală cel puţin una dintre valorile respective.
    3) Se rotunjeşte la numărul întreg cel mai apropiat.

   ANEXA Nr. 2

    DESCRIEREA
ghidului privind consumul de carburant şi emisiile de CO2

    Ghidul privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
   1. o listă elaborată anual, cu toate modelele de autoturisme noi disponibile la vânzare, grupate în funcţie de marcă şi în ordine alfabetică. Dacă ghidul este actualizat mai mult de o dată pe an, el trebuie să conţină o listă cu toate modelele de autoturisme noi disponibile la data publicării variantei actualizate în cauză;
   2. tipul de carburant, valoarea numerică a consumului oficial de carburant şi a emisiilor specifice oficiale de CO2 pentru fiecare model care figurează în ghid. Valoarea corespunzătoare consumului oficial de carburant este exprimată fie în litri/100 kilometri (l/100 km), fie în kilometri/litru (km/l), fie printr-o combinaţie potrivită între aceste două formule şi este indicată cu o precizie de o zecimală. Emisiile specifice oficiale de CO2 sunt exprimate în grame/kilometru (g/km) şi rotunjite la numărul întreg cel mai apropiat.
    Aceste valori pot fi exprimate în unităţi diferite (galoane sau mile), în măsura în care sunt compatibile cu dispoziţiile Directivei 80/181/EEC;
   3. o listă care să iasă în evidenţă, cu zece modele de autoturisme noi, cele mai performante din punct de vedere al randamentului energetic, clasificate în ordine crescătoare în funcţie de emisiile de CO2 pentru fiecare tip de carburant. Lista cuprinde modelul, valoarea numerică a consumului oficial de carburant, precum şi emisiile specifice oficiale de CO2;
   4. sfaturi destinate conducătorilor auto, care precizează că o bună utilizare şi o întreţinere periodică a autoturismului, precum şi un anumit comportament la volan, care cuprinde, de exemplu, evitarea conducerii agresive, rularea cu o viteză moderată, anticiparea frânării, verificarea umflării corecte a pneurilor, reducerea perioadelor de relanti, evitarea transportării de greutăţi excesive, îmbunătăţesc consumul de carburant şi reduc emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismului lor;
   5. o explicaţie privind consecinţele emisiilor de gaze cu efect de seră, potenţialul acestora de a determina schimbări climatice şi rolul autovehiculelor, precum şi o referire la diferiţi carburanţi propuşi cumpărătorilor şi la implicaţiile utilizării lor asupra mediului, pe baza datelor ştiinţifice şi a celor mai recente cerinţe legale.

   ANEXA Nr. 3

    DESCRIEREA
afişului/altor modalităţi de informare scrisă care trebuie
expuse în punctele de vânzare

    Afişele sau celelalte modalităţi de informare scrisă trebuie să răspundă cel puţin următoarelor cerinţe:
   1. afişul sau celelalte modalităţi de informare scrisă trebuie să măsoare cel puţin 70 cm x 50 cm;
   2. informaţiile care figurează pe afiş trebuie să fie uşor de citit;
   3. atunci când informaţiile sunt afişate pe un ecran electronic, acesta trebuie să aibă cel puţin dimensiunile 25 cm x 32 cm (ecran 17 inch). Informaţiile afişate pot fi în mişcare;
   4. modelele noi de autoturisme trebuie să fie grupate şi prezentate separat în funcţie de tipul de carburant pe care îl utilizează (benzină sau motorină). Pentru fiecare tip de carburant modelele trebuie să fie clasificate în ordinea crescătoare a emisiilor de CO2, modelul al cărui consum oficial de carburant este cel mai scăzut figurând primul pe listă;
   5. pentru fiecare model de autoturism de pe listă se precizează marca, valoarea numerică a consumului oficial de carburant şi a emisiilor specifice oficiale de CO2.
    Valoarea corespunzătoare consumului oficial de carburant este exprimată fie în litri/100 kilometri (l/100 km), fie în kilometri/litru (km/l), fie printr-o combinaţie potrivită între aceste două formule şi este indicată cu o precizie de o zecimală. Emisiile oficiale specifice de CO2 sunt exprimate în grame/kilometru (g/km) şi rotunjite la numărul întreg cel mai apropiat.
    Aceste valori pot fi exprimate în unităţi diferite (galoane sau mile), în măsura în care sunt compatibile cu dispoziţiile Directivei 80/181/EEC.
    O propunere de model este dată în tabelul următor:
   
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul carburantului Clasificarea Modelul Emisiile de CO2 Consumul de
carburant
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Benzină 1
───────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Motorină 1
───────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6. afişul sau celelalte modalităţi de informare scrisă trebuie să conţină următorul text referitor la disponibilitatea ghidului privind consumul de carburant şi emisiile de CO2: "Un ghid privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare". În cazul afişării electronice, acest text trebuie menţinut în permanenţă;
   7. afişul sau celelalte modalităţi de informare scrisă trebuie să conţină următorul text: "Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu ţin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei". În cazul afişării electronice, acest text trebuie menţinut în permanenţă;
   8. afişul sau celelalte modalităţi de informare scrisă trebuie să fie reactualizate în întregime cel puţin o dată la 6 luni. În cazul afişării electronice, reactualizarea trebuie făcută cel puţin la un interval de 3 luni;
   9. modalităţile tradiţionale de afişare pot fi înlocuite complet şi permanent cu afişare pe ecran electronic. În acest caz, ecranul trebuie aşezat astfel încât să atragă atenţia cel puţin tot atâtor consumatori ca şi în cazul în care afişarea ar fi realizată printr-o modalitate tradiţională.

   ANEXA Nr. 4

    FURNIZAREA
datelor privind consumul de carburant şi emisiile de CO2
în documentaţia promoţională

    Ansamblul documentaţiei promoţionale trebuie să conţină datele privind consumul oficial de carburant şi emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismelor la care se referă. Aceste informaţii trebuie să răspundă cel puţin următoarelor cerinţe:
   1. informaţiile trebuie să fie uşor de citit, cel puţin la fel de vizibile ca partea principală a informaţiilor care figurează în documentaţia promoţională;
   2. informaţiile trebuie să fie uşor de înţeles, chiar dacă sunt citite rapid;
   3. datele privind consumul oficial de carburant trebuie furnizate pentru ansamblul modelelor de autoturisme descrise în materialul promoţional. Dacă materialul promoţional cuprinde mai mult de un model, se poate indica fie consumul oficial de carburant al tuturor modelelor descrise, fie intervalul dintre modelul cel mai puţin performant şi modelul cel mai performant. Consumul de carburant se exprimă fie în litri/100 kilometri (l/100 km), fie în kilometri/litru (km/l), fie printr-o combinaţie potrivită între aceste două formule. Toate aceste date numerice trebuie exprimate cu o precizie de o zecimală.
    Aceste valori pot fi exprimate în unităţi diferite (galoane sau mile), în măsura în care sunt compatibile cu dispoziţiile Directivei 80/181/EEC.
    Dacă documentaţia promoţională menţionează numai marca şi nu face referire la nici un model anume, nu este necesar să se furnizeze date privind consumul de carburant.X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.