Deşeuri > Deşeuri de ambalaje

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-08-04 15:43:51
Ultima actualizare: 2010-08-04 15:43:51

Taguri


Documente ataşate

ORDIN Nr. 1108 din 5 iulie 2007
privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora

Text în vigoare începând cu data de 22 iulie 2009
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 22 iulie 2009.

Act de baza
#B: Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1108/2007

Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului mediului nr. 890/2009

Modificarile si completarile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, în forma #M1.

#B
În baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006,
în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile,

ministrul mediului si dezvoltarii durabile emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, agentiile regionale pentru protectia mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", în calitate de autoritati competente pentru protectia mediului, au obligatia de a-si deschide conturi pentru veniturile extrabugetare provenite din încasarea tarifelor la filialele Trezoreriei Statului în a caror raza teritoriala îsi desfasoara activitatea.
ART. 3
Sumele încasate de autoritatile publice pentru protectia mediului prevazute la art. 2 se utilizeaza în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006.
ART. 4
La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrari si servicii care se presteaza de catre autoritatile pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.
ART. 5
Orice dispozitie contrara prevederilor prezentului ordin se abroga.
ART. 6
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

#M1
ANEXA 1

NOMENCLATORUL
lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora

#M1
SECTIUNEA 1
Lucrari si servicii prestate de catre autoritatile publice pentru protectia mediului

#M1
______________________________________________________________________________
|Nr. | Scopul lucrarii | Tipul lucrarii sau al |Cuantumul | Precizari |
|crt.| sau al | serviciului care se |tarifului | suplimentare|
| | serviciului | presteaza |care se | |
| | | |încaseaza,| |
| | | |fara TVA | |
| | | | (lei) | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 1.| Parcurgerea | Evaluarea initiala a | 100 | |
| | procedurii de | solicitarii | | |
| | evaluare a |_____________________________|__________|_____________|
| | impactului | Etapa de încadrare a | 400 | Pentru |
| | asupra mediului | proiectului în procedura de | | proiectele |
| | pentru anumite | evaluare a impactului asupra| | pentru care |
| | proiecte publice | mediului | | este |
| | si private | | | obligatorie |
| | (diverse etape) | | | efectuarea |
| | sau revizuirea/ | | | raportului |
| | actualizarea | | | la studiul |
| | acordului de | | | de evaluare |
| | mediu | | | a impactului|
| | | | | asupra |
| | | | | mediului nu |
| | | | | se tarifeaza|
| | | | | aceasta |
| | | | | etapa. |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | Etapa de definire a | 1.000 | |
| | | domeniului evaluarii si de | | |
| | | realizare a raportului | | |
| | | evaluarii impactului asupra | | |
| | | mediului | | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | Etapa de analiza a calitatii| 2.000 | |
| | | raportului evaluarii | | |
| | | impactului asupra mediului | | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | Revizuirea/actualizarea | 500 | |
| | | acordului de mediu | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 2.| Parcurgerea | Evaluarea documentatiei în | 500 | |
| | procedurii de | vederea emiterii | | |
| | emitere a | autorizatiei de mediu | | |
| | autorizatiei de |_____________________________|__________|_____________|
| | mediu | Analiza bilantului de mediu | 1.000 | Se aplica |
| | | | | si pentru |
| | | | | analiza |
| | | | | bilantului |
| | | | | de mediu |
| | | | | pentru |
| | | | | stabilirea |
| | | | | obligatiilor|
| | | | | de mediu. |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | Finalizarea programului | 1.000 | |
| | | pentru conformare, dupa caz | | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | Revizuirea autorizatiei de | 250 | |
| | | mediu | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 3.| Parcurgerea | Încadrare | 500 | |
| | procedurii de |_____________________________|__________|_____________|
| | emitere a | Analiza calitatii | | |
| | avizului de mediu| raportului: | | |
| | pentru planuri si|_____________________________|__________|_____________|
| | programe | - planuri/programe locale | 500 | |
| | (diverse etape) |_____________________________|__________|_____________|
| | | - planuri/programe judetene | 1.500 | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | - planuri/programe regionale| 2.000 | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | - planuri/programe nationale| 2.500 | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 4.| Parcurgerea | Analiza preliminara a | 1.000 | |
| | procedurii de | documentatiei, realizata de | | |
| | emitere a | catre autoritatile publice | | |
| | autorizatiei | pentru protectia mediului | | |
| | integrate de |_____________________________|__________|_____________|
| | mediu sau | Analiza propriu-zisa a | 5.000 | |
| | revizuirea/ | documentatiei de sustinere a| | |
| | actualizarea | solicitarii autorizatiei | | |
| | acesteia | integrate de mediu | | |
| | (diverse etape) |_____________________________|__________|_____________|
| | | Revizuirea/actualizarea | 2.500 | |
| | | autorizatiei integrate de | | |
| | | mediu | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 5.| Parcurgerea | Analiza documentatiei depuse| 150 | |
| | procedurii în | si verificarea în teren | | |
| | vederea emiterii | | | |
| | permisului de | | | |
| | aplicare în | | | |
| | agricultura a | | | |
| | namolului de la | | | |
| | epurarea apelor | | | |
| | uzate | | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 6.| Parcurgerea | Procedura de autorizare |
| | procedurii de |______________________________________________________|
| | autorizare a | Evaluarea dosarului | 7.000 | |
| | utilizarii în |_____________________________|__________|_____________|
| | conditii de | Emiterea autorizatiei | 10.000 | |
| | izolare a |_____________________________|__________|_____________|
| | microorganismelor| Procedura de revizuire a autorizatiei |
| | modificate |______________________________________________________|
| | genetic/ | Evaluarea dosarului de | 4.000 | |
| | parcurgerea | notificare | | |
| | procedurii de |_____________________________|__________|_____________|
| | revizuire a | Emiterea autorizatiei | 6.000 | |
| | autorizatiei de | | | |
| | utilizare în | | | |
| | conditii de | | | |
| | izolare a | | | |
| | microorganismelor| | | |
| | modificate | | | |
| | genetic | | | |
| | - pentru o | | | |
| | singura incinta | | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 7.| Parcurgerea | Analiza documentatiei si | 15.000 | |
| | procedurii în | emiterea acordului de import| | |
| | vederea aprobarii| | | |
| | importului pentru| | | |
| | microorganisme | | | |
| | modificate | | | |
| | genetic utilizate| | | |
| | în conditii de | | | |
| | izolare | | | |
| | - un singur | | | |
| | microorganism | | | |
| | modificat genetic| | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 8.| Parcurgerea | Procedura de autorizare |
| | procedurii de |______________________________________________________|
| | autorizare a | Analiza dosarului de | 2.000 | |
| | introducerii | notificare | | |
| | deliberate în |_____________________________|__________|_____________|
| | mediu a unui | Emiterea autorizatiei | 4.000 | |
| | organism |_____________________________|__________|_____________|
| | modificat | Procedura simplificata de autorizare |
| | genetic/ |______________________________________________________|
| | Parcurgerea | Analiza dosarului de | 2.000 | |
| | procedurii de | notificare | | |
| | revizuire a |_____________________________|__________|_____________|
| | autorizatiei de | Emiterea autorizatiei | 6.000 | |
| | introducere |_____________________________|__________|_____________|
| | deliberata în | Procedura de revizuire a autorizatiei |
| | mediu a |______________________________________________________|
| | organismelor | Analiza dosarului de | 2.000 | |
| | modificate | notificare | | |
| | genetic |_____________________________|__________|_____________|
| | - un singur | Emiterea autorizatiei | 4.000 | |
| | organism | | | |
| | modificat genetic| | | |
| | si o singura | | | |
| | locatie | | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 9.| Parcurgerea | Analiza dosarului de | 7.000 | |
| | procedurii de | notificare | | |
| | autorizare a |_____________________________|__________|_____________|
| | introducerii pe | Elaborarea raportului de | 85.000 | |
| | piata a unui | evaluare | | |
| | organism |_____________________________|__________|_____________|
| | modificat | Emiterea autorizatiei | 30.000 | |
| | genetic/ | | | |
| | Parcurgerea | | | |
| | procedurii pentru| | | |
| | reînnoirea | | | |
| | autorizatiei | | | |
| | privind | | | |
| | introducerea pe | | | |
| | piata a unui | | | |
| | organism | | | |
| | modificat genetic| | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 10.| Parcurgerea | Analiza documentatiei si | 15.000 | |
| | procedurii pentru| emiterea acordului de import| | |
| | aprobarea | | | |
| | importului | | | |
| | organismelor | | | |
| | modificate | | | |
| | genetic, în alte | | | |
| | scopuri decât | | | |
| | introducerea pe | | | |
| | piata | | | |
| | - un singur | | | |
| | organism | | | |
| | modificat genetic| | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 11.| Aprobarea | Analiza, verificarea în | 300 | |
| | planurilor de | teren si aprobarea planului | | |
| | eliminare a | de eliminare | | |
| | echipamentelor si| | | |
| | materialelor cu | | | |
| | continut de PCB/ | | | |
| | PCT | | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 12.| Înregistrarea | Analiza documentatiei si | 500 | |
| | producatorilor de| emiterea formularului de | | |
| | echipamente | înscriere în registrul de | | |
| | electrice si | punere pe piata a | | |
| | electronice | echipamentelor electrice si | | |
| | | electronice | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 13.| Emiterea, | Analiza documentatiei si | 7.500 | Se aplica |
| | revizuirea si | eliberarea licentei de | | pentru |
| | vizarea anuala a | operare | | deseuri de |
| | licentei de |_____________________________|__________| ambalaje, |
| | operare pentru | Analiza documentatiei si | 2.000 | vehicule |
| | operatorii | revizuirea licentei de | | scoase din |
| | economici în | operare | | uz si |
| | scopul preluarii |_____________________________|__________| deseuri din |
| | responsabilitatii| Analiza documentatiei si | 2.000 | echipamente |
| | privind | acordarea vizei anuale | | electrice si|
| | realizarea | | | electronice.|
| | obiectivelor | | | |
| | anuale de | | | |
| | valorificare, | | | |
| | reutilizare si | | | |
| | reciclare, dupa | | | |
| | caz, a deseurilor| | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 14.| Parcurgerea | Procedura de aprobare pentru| 200 | |
| | procedurii de | transportul intern de | | |
| | aprobare pentru | deseuri periculoase | | |
| | transportul |_____________________________|__________|_____________|
| | deseurilor | Procedura de aprobare pentru| 1.500 | |
| | | importul deseurilor | | |
| | | periculoase destinate | | |
| | | valorificarii | | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | Procedura de aprobare pentru| 100 | |
| | | importul sau tranzitul de | | |
| | | deseuri nepericuloase | | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | Procedura de aprobare pentru| 500 | |
| | | exportul sau tranzitul de | | |
| | | deseuri periculoase | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 15.| Parcurgerea | Analiza documentatiei | | |
| | procedurii de | pentru: | | |
| | autorizare a |_____________________________|__________|_____________|
| | produselor | - evaluarea comportarii în | 1.000 | |
| | biocide | mediu a substantelor active | | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | - evaluarea profilului | 1.100 | |
| | | ecotoxicologic al | | |
| | | substantelor active | | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | - evaluarea comportarii în | 1.000 | |
| | | mediu a produselor biocide | | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | - evaluarea profilului | 1.100 | |
| | | ecotoxicologic al produselor| | |
| | | biocide | | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | - evaluarea comportarii în | 1.000 | |
| | | mediu în cazul extinderii | | |
| | | domeniului de utilizare a | | |
| | | unui produs biocid | | |
| | |_____________________________|__________|_____________|
| | | - evaluarea documentatiei | 500 | |
| | | tehnice pentru produse | | |
| | | biocide de risc scazut | | |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|

#M1
SECTIUNEA a 2-a
Tarife pentru analize de laborator efectuate de autoritatile pentru protectia mediului, defalcate pe indicatori*)

*) Lucrarile sau serviciile cuprinse în sectiunea a 2-a se pot organiza si desfasura numai la solicitarea operatorilor economici interesati si numai în baza unui/unei contract/conventii sau a altei întelegeri oficiale între operatorul economic si agentia de protectie a mediului.

#M1
______________________________________________________________________________
| Analize de laborator |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Indicatorul analizat | Cuantumul | Precizari suplimentare |
|crt.| | tarifului | |
| | | care se | |
| | | încaseaza, | |
| | | fara TVA | |
| | | (lei) | |
|____|___________________________________|____________|________________________|
| 1.| NH3 - valoare medie zilnica | 230 | Se aplica pentru |
|____|___________________________________|____________| poluanti gazosi |
| 2.| NH3 - valoare medie scurta durata | 50 | (imisii) - recoltare si|
| | (30 minute) | | analiza chimica |
|____|___________________________________|____________| |
| 3.| SO2 - valoare medie zilnica | 210 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 4.| SO2 - valoare medie orara | 45 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 5.| NO2 - valoare medie orara | 57 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 6.| H2S - valoare medie zilnica | 240 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 7.| H2S - medie scurta durata | 60 | |
| | (30 minute) | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 8.| CO - valoare maxima zilnica a | 150 | |
| | mediilor de 8 ore | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 9.| O3 - valoare medie orara | 100 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 10.| O3 - valoare maxima zilnica a | 170 | |
| | mediilor de 8 ore | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 11.| Cl2 - valoare medie zilnica | 80 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 12.| Cl2 - medie scurta durata | 60 | |
| | (30 minute) | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 13.| Pulberi în suspensie-fractiunea | 160 | |
| | PM10 - metoda gravimetrica, | | |
| | valoare medie zilnica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 14.| Pulberi în suspensie-fractiunea | 160 | |
| | PM2,5 - metoda gravimetrica, | | |
| | valoare medie zilnica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 15.| Analiza metale din pulberi (Pb, | 120 | |
| | Cd, Cr, Mn, Fe, Hg etc.) | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 16.| Pulberi sedimentabile - valoare | 40 | |
| | medie lunara | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 17.| Pulberi totale în suspensie - | 44 | |
| | medie scurta durata (30 minute) | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 18.| Hidrocarburi totale - metoda | 250 | |
| | cromatografica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 19.| Aerosoli de H2SO4 - valoare medie | 80 | |
| | zilnica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 20.| HCl - valoare medie zilnica | 72 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 21.| HF - valoare medie zilnica | 72 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 22.| C6H5-OH - valoare medie zilnica | 72 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 23.| HCHO - valoare medie zilnica | 57 | |
|____|___________________________________|____________|________________________|
| 24.| Analiza la cos cu diametrul < | 150 | Se aplica pentru |
| | 0,3 m (H2S, HCl, HF) masuratoare | | poluanti gazosi |
| | momentana | | (emisii) în atmosfera -|
|____|___________________________________|____________| recoltare si analiza |
| 25.| SO2 - valoare medie zilnica | 100 | chimica. |
|____|___________________________________|____________| |
| 26.| NOx - valoare medie zilnica | 100 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 27.| CO - valoare medie zilnica | 100 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 28.| CO2 - valoare medie zilnica | 100 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 29.| Pulberi totale - valoare medie | 280 | |
| | zilnica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 30.| COV - masuratoare pe component | 50 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 31.| Analiza emisii la cos cu diametrul| 200 | |
| | < 0,3 m (O2, CO, CO2, NOx, SOx, | | |
| | temperatura si viteza gazelor) | | |
| | masuratoare momentana | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 32.| Analiza emisii la cos cu diametrul| 250 | |
| | > 0,3 m (O2, CO, CO2, NOx, SOx, | | |
| | temperatura) masuratoare momentana| | |
|____|___________________________________|____________| |
| 33.| Compusi organici volatili - metoda| 200 | |
| | cromatografica (9 componenti) | | |
| | hidrocarburi C3-Ce, benzen, | | |
| | toluen, xilen | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 34.| Analiza la cos cu diametrul > | 190 | |
| | 0,3 m (H2S, HCl, HF) masuratoare | | |
| | momentana | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 35.| Analiza la cos cu diametrul < | 280 | |
| | 0,35 m (pulberi totale) | | |
| | masuratoare momentana | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 36.| Analiza la cos cu diametrul > | 320 | |
| | 0,35 m (pulberi totale) | | |
| | masuratoare momentana | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 37.| Metale din pulberi (As, Cd, Cr, | 150 | |
| | Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Hg) | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 38.| Micropoluanti organici: PAH - | 300 | |
| | metoda cromatografica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 39.| Micropoluanti organici: PCDD/PCDF | 300 | |
| | - metoda cromatografica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 40.| Nivel de zgomot | 150 | |
|____|___________________________________|____________|________________________|
| 41.| PH | 10 | Se aplica pentru |
|____|___________________________________|____________| determinari ale |
| 42.| Clor liber | 10 | indicatorilor de |
| | | | calitate a apei. |
|____|___________________________________|____________| |
| 43.| Alcalinitate/Aciditate | 15 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 44.| Duritate | 25 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 45.| Conductivitate | 13 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 46.| Temperatura | 8 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 47.| Materii totale în suspensie MTS | 30 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 48.| Consum biochimic de oxigen CBO5 - | 75 | |
| | analiza chimica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 49.| Consum biochimic de oxigen CBO5 - | 120 | |
| | metoda instrumentala | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 50.| Consum chimic de oxigen CCO-Mn | 25 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 51.| Consum chimic de oxigen CCOCr | 90 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 52.| Amoniu | 45 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 53.| Azotati | 40 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 54.| Azotiti | 25 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 55.| Azot total | 60 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 56.| Fosfati | 40 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 57.| Fosfor total | 55 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 58.| Sulfati - metoda gravimetrica | 50 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 59.| Sulfati - metoda turbidimetrica | 40 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 60.| Sulfuri - metoda titrimetrica | 20 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 61.| Sulfuri - metoda | 65 | |
| | spectrofotometrica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 62.| Cianuri totale | 89 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 63.| Cloruri | 25 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 64.| Fenoli - analiza chimica | 98 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 65.| Fenoli - metoda gazcromatrografica| 350 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 66.| Clorfenoli - metoda | 300 | |
| | gazcromatrografica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 67.| Produse petroliere | 98 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 68.| Substante extractibile cu solventi| 82 | |
| | organici | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 69.| Substante extractibile - metoda | 315 | |
| | spectroscopica IR | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 70.| Substante extractibile - metoda | 300 | |
| | gazcromatografica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 71.| Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, | 60 | |
| | Mn, Fe etc.) - metoda SAA flacara | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 72.| Metale grele dizolvate (Pb, Cd, | 90 | |
| | Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA | | |
| | flacara | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 73.| Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, | 90 | |
| | Mn, Fe etc.) - metoda SAA cuptor | | |
| | grafit | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 74.| Metale grele dizolvate (Pb, Cd, | 95 | |
| | Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA | | |
| | cuptor grafit | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 75.| Metale alcaline/ | 45 | |
| | alcalino-pamântoase (Na, K, Ca, | | |
| | Mg) | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 76.| Pesticide organoclorurate - metoda| 250 | |
| | gazcromatografica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 77.| Reziduu fix | 30 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 78.| Detergenti | 80 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 79.| Oxigen dizolvat | 35 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 80.| Ca - metoda complexonometrica | 15,50 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 81.| Mg - metoda complexonometrica | 15,50 | |
|____|___________________________________|____________| |
| | + | | |
| 82.| Cr6 - metoda spectrofotometrica | 40 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 83.| Fluoruri | 40 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 84.| Pesticide organofosforice - metoda| 250 | |
| | gazcromatografica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 85.| PAH-uri - metoda cromatografica | 250 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 86.| Compusi bifenil policlorurati PCB | 300 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 87.| Analiza bacteriologica (coliformi | 120 | |
| | totali, coliformi fecali, | | |
| | streptococi totali) | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 88.| Analiza biologica (fitoplancton, | 360 | |
| | zooplancton etc.) | | |
|____|___________________________________|____________|________________________|
| 89.| PH | 14 | Se aplica pentru |
|____|___________________________________|____________| analize de sol, |
| 90.| Conductivitate | 10 | deseuri, sedimente. |
|____|___________________________________|____________| |
| 91.| Metale grele (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe | 127 | |
| | etc.) - metoda SAA | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 92.| Metale grele (Hg) - metoda SAA cu | 145 | |
| | sistem generator de hidruri | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 93.| Produs petrolier - metoda | 95 | |
| | gravimetrica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 94.| Produs petrolier - metoda | 350 | |
| | gazcromatografica | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 95.| Substante extractibile cu solventi| 70 | |
| | organici | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 96.| Substante extractibile - metoda | 400 | |
| | spectroscopica IR | | |
|____|___________________________________|____________| |
| 97.| Azot total | 80 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 98.| Fosfor total | 70 | |
|____|___________________________________|____________| |
| 99.| Cloruri | 30 | |
|____|___________________________________|____________| |
|100.| Sulfati | 70 | |
|____|___________________________________|____________| |
|101.| Carbonati | 15 | |
|____|___________________________________|____________| |
|102.| Carbon organic | 32 | |
|____|___________________________________|____________| |
|103.| Humus | 22 | |
|____|___________________________________|____________| |
|104.| Umiditate | 20 | |
|____|___________________________________|____________| |
|105.| Substante extractibile si produse | 315 | |
| | petroliere (analiza IR) | | |
|____|___________________________________|____________| |
|106.| Metale grele din vegetatie (Pb, | 127 | |
| | Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA | | |
|____|___________________________________|____________| |
|107.| Pesticide organoclorurate - metoda| 300 | |
| | gazcromatografica | | |
|____|___________________________________|____________| |
|108.| Pesticide organofosforice - metoda| 300 | |
| | gazcromatografica | | |
|____|___________________________________|____________| |
|109.| PAH-uri - metoda cromatografica | 300 | |
|____|___________________________________|____________| |
|110.| Compusi bifenil policlorurati PCB | 300 | |
|____|___________________________________|____________| |
|111.| Analiza bacteriologica (coliformi | 120 | |
| | totali, coliformi fecali, | | |
| | streptococi totali) | | |
|____|___________________________________|____________| |
|112.| Analiza biologica (fitobentos, | 450 | |
| | zoobentos etc.) | | |
|____|___________________________________|____________|________________________|
|113.| Determinari radionuclizi gama | 532 | Se aplica pentru |
| | naturali | | analize de |
|____|___________________________________|____________| radioactivitate a |
|114.| Determinari radionuclizi gama | 532 | mediului. |
| | artificiali | | |
|____|___________________________________|____________| |
|115.| Determinari radionuclizi alfa | 538 | |
| | naturali | | |
|____|___________________________________|____________| |
|116.| Determinari radionuclizi alfa | 560 | |
| | artificiali | | |
|____|___________________________________|____________| |
|117.| Determinari beta globale | 60 | |
|____|___________________________________|____________| |
|118.| Determinari alfa globale | 60 | |
|____|___________________________________|____________| |
|119.| Determinari tritiu | 350 | |
|____|___________________________________|____________| |
|120.| Determinari 14 C | 400 | |
|____|___________________________________|____________| |
|121.| Determinari 90 Sr | 300 | |
|____|___________________________________|____________| |
|122.| Estimari doza | 330 | |
|____|___________________________________|____________| |
|123.| Determinare radon | 165 | |
|____|___________________________________|____________| |
|124.| Determinare thoron | 165 | |
|____|___________________________________|____________| |
|125.| Determinari doza cu statii | 165 | |
| | automate | | |
|____|___________________________________|____________| |
|126.| Determinare doza gama în aer | 0,15 | |
| | (valoare medie pe 1 minut) cu | | |
| | statii automate | | |
|____|___________________________________|____________| |
|127.| Determinare doza gama în aer | 8 | |
| | (valoare medie pe 1 ora) cu statii| | |
| | automate | | |
|____|___________________________________|____________| |
|128.| Determinare doza gama în aer | 165 | |
| | (valoare medie pe 24 ore) cu | | |
| | statii automate | | |
|____|___________________________________|____________| |
|129.| Determinare doza gama în apa | 1,25 | |
| | (valoare medie pe 10 minute) cu | | |
| | statii automate | | |
|____|___________________________________|____________| |
|130.| Determinare doza gama în apa | 180 | |
| | (valoare medie pe 24 ore) cu | | |
| | statii automate | | |
|____|___________________________________|____________|________________________|

NOTE:
1. În structura tarifelor nu sunt prevazute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare probe. Beneficiarul analizei asigura transportul pentru prelevare probe sau contravaloarea transportului, pretul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevarii probei pentru analiza, conform normativului în vigoare, în functie de tipul autovehiculului.
2. În cazul în care transportul în vederea prelevarii/masuratorii se efectueaza cu autolaboratorul din dotarea autoritatilor pentru protectia mediului, beneficiarul analizei asigura contravaloarea transportului, pretul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevarii probei pentru analiza, conform normativului în vigoare, în functie de tipul autovehiculului.
3. În cazul în care efectuarea prelevarii/masuratorii implica si alte costuri, acestea vor fi suportate de catre beneficiari si vor fi stabilite prin contracte de prestari servicii încheiate între autoritatile pentru protectia mediului si beneficiari.

#B
---------------


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.